Talentklasser

Slider

Bliv en del af et talentmiljø

Er du klar til at skifte skole for at dyrke dit talent?

I talentklasserne på Skolen på Sønderager får du det hele: De samme obligatoriske folkeskolefag som andre elever. Et skema tilpasset dit behov for at udvikle dit musikalske talent. En mere struktureret hverdag, hvor skolen og dine musikalske undervisere og ledere arbejder sammen om at støtte din udvikling. Du fortsætter din undervisning på dit soloinstrument eller drama, men får oven i det:

 • Musikalsk morgenundervisning 3 x 2 lektioner om ugen
 • Et miljø, hvor du deler din hverdag med andre talenter indenfor sang, musik og idræt
 • Sammenhæng og koordination mellem skole og fritid

 

Sådan ser hverdagen ud:

Skema

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-
9.30
Musikorientering
(På Den Jyske Sangskole)
SSB
(På Herning Musikskole)
Skole Brugsklaver
(På Herning Musikskole)
Skole
9.55-
15.15
Skole Skole Skole Skole Skole

(Fri kl. 14)

15.15
20.00
Plads til musik Plads til musik Plads til musik Plads til musik Plads til musik

 

Om fagene.

 • Musikorientering

Du får blandt andet kendskab til musikhistorie og musikteori inden for forskellige genrer, hørelæreundervisning, musikalsk samarbejde og koncertplanlægning. Desuden kommer du på ture ud af huset, hvor du oplever forskellige genrer (koncerter, forestillinger m.m.) og møder professionelle kunstnere.

 • SSB - Sang, spil og bevægelse

Du arbejder med rytmik, krop, performance, koordination og stemme.

 • Brugsklaver

Du får undervisning tilpasset dit niveau i bl.a. akkompagnement, bladspil og akkorder.

 

Morgenundervisningen foregår på Den Jyske Sangskole eller Herning Musikskole, Nørregade 7, og du står selv for transporten både til morgenundervisning og til Skolen på Sønderager.

Koncerter

Som musisk talentklasseelev skal du hvert år optræde ved to koncerter. Ved den ene koncert skal du vise, hvad du har lært i morgenundervisningsfagene og til den anden koncert præsenterer du dit hovedfag (drama, sang eller et instrument).

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager har siden 2007 været hjemsted for Herning Kommunes talentklasser for idræt og siden 2014 også for de musiske fag. Fra skoleåret 2021/22 flytter folkeskoleundervisningsdelen ud på den nybyggede talentskole i Holing. Herning kommunes talentklasser er under ledelse af Brændgårdsskolen.

Læs mere på skolens hjemmeside her.

Forudsætninger

Ønsker du at søge om optagelse i talentklasserne?

For at kunne optages som musisk talentelev, er det et krav, at du har fået undervisning i minimum 1 år. Det er for at du ved, hvad der kræves af tid og fokus (øvning) for at opnå en udvikling.

Her kan du få et overblik over forløbet forud for optagelsen. Hvis du ikke allerede er elev på Herning Musikskole, Ikast-Brande Musikskole, Den Jyske Sangskole eller en teaterskole, skal du hurtigst muligt kontakte en af skolerne og aftale et undervisningsforløb.

For at gå i talentklasserne skal du nemlig kvalificere dig. Det betyder, at du ud over at mestre dit instrument eller din sang, skal være i besiddelse af visse grundlæggende musikalske færdigheder. Dem skal du demonstrere for os ved en optagelsesprøve. Og så skal du indstilles (anbefales) af din musiklærer.

 

Hvad vil det sige at man er et talent?

Du har lysten til og glæden ved at udtrykke dig gennem din kunst, samt at du vil  bruge tid og energi på at udvikle dig inden for din kunstart - arbejde målrettet med det musiske udtryk og de fag, som støtter op om dette arbejde og er en del af det at gå i talentklassen.

Det forventes, at du forholder sig åbent og nysgerrigt til forskellige musiske udtryk, samt til egen læring.

Ansøgerne bliver vurderet på følgende punkter:

 • Motivation for at søge i talentklassen
 • Kognition: Musikalitet, musikalsk intelligens, god til at lære?
 • Psykologi: Kan du lide at øve dig? Finder du glæde ved at arbejde med musikken eller dramaet? Kan du spille eller synge sammen med andre på en god og konstruktiv måde?
 • Sociologi: Er der tilpas forældreopbakning? Er der en god balance mellem musik og børne-/ungdomsliv eller erhvervsarbejde. Er der en god relation til undervisere, dirigenter og lærere.
 • Motorik: Har du en god motorik og udvikler dig alderssvarende? Hører du godt?

 

Hvad indeholder ansøgningen?

Ansøgningen er et skema (findes på Den Jyske Sangskoles hjemmeside under projekter (foldertekst), (findes til højre på siden eller på Skolen på Sønderagers hjemmeside) (hjemmesidetekst)

 • Oplysninger om eleven
 • Underskrifter fra elev, forælder og underviser
 • Skriftlig motivation fra ansøger
 • Anbefaling/udtalelse fra ansøgerens underviser

 

Hvordan kommer man til optagelsesprøven?

På baggrund af ansøgningen bliver man inviteret til optagelsesprøven.

Forældre og underviser deltager ikke i optagelsesprøven.

Ansøgere som ikke allerede går enten på en musikskole, SPLYF, Team Teatret eller Den Jyske Sangskole, skal i god tid inden ansøgningsfristen tage kontakt til én af institutionerne, for at tage undervisning hos en lærer derfra. Det vil herefter være denne lærer som udarbejder udtalelsen forud for optagelsesprøven.

En del af vurderingen forud for en evt. optagelse i talentklasserne er, om der findes relevante lærerkræfter og sammenspilsmuligheder for eleven enten på én af de 4 institutioner. Bliver eleven optaget i talentklassen lægger projektlederen af den musiske talentklasse i samarbejde med elev og forældre en plan for det videre forløb, som kan indeholde krav om at eleven meldes ind på en af de 4 institutioner.

 

Hvad skal man gøre til optagelsesprøven?

 • For sangere og instrumentalister: Synge eller spille to stykker af forskellig karakter (f.eks. dur/mol, hurtig/langsom, noteret/improviseret).

For teaterelever: Fremsige en monolog og synge en sang.

 • Deltage i en kort samtale om ens motivation for at søge ind i talentklasserne.
 • Lave en orienterende hørelæretest.
 • Lave en orienterende læseprøve vedr. noder, becifringer o.l.

 

Derefter er der en samtale, hvor du fortæller om din motivation for at søge optagelse og viser, hvor langt du er med noder og teori.

Der vil blive lagt vægt på musikalsk udtryk og teknisk overskud. Det anbefales derfor at elev og lærer i fællesskab vælger et program som kan vise disse kvaliteter. Det forventes at ansøger er så godt inde i sit materiale, at optagelsesprøven kan foregå uden noder.

Der vil være mulighed for klaverakkompagnement til optagelsesprøven.

Hvad der skal bruges af instrumenter ud over klaver, skal ansøger selv sørge for. Man kan evt. låne trommesæt, forstærker eller lign på Herning Musikskole.

 

Hvem afgør om man kan blive optaget?

Projektlederen på Den Jyske Sangskole og talentkoordinatoren på Herning Musikskole har ansvaret for hvem og hvor mange der bliver optaget.

Afgørelsen afhænger af niveauet ved optagelsesprøven samt den økonomiske ramme.

Som hovedregel vil optagelsessøgende til 7. evt. 8. klasse blive prioriteret.

 

Hvad sker der efter optagelsesprøven?

Hvis man består optagelsesprøven skal følgende dokumenter sendes til skolen:

 • Underskrift fra den nuværende grundskole
 • Elevplan fra nuværende skole (Hvis skolen ikke laver elevplaner, udfyldes en udtalelses-skabelon)

 

Derefter indkaldes forældre og elev til en individuel samtale på Skolen på Sønderager og senest 1. maj ved man om man er optaget.

 

Hvad sker der når man er blevet optaget?

Elever som optages i talentklassen, forsætter deres hovedfagsundervisning på hhv. musikskole, teaterskole eller sangskole, som også har til ansvar at sikre at talenteleven indgår i ensemble-, kor- eller orkestersammenhænge der er relevante for talentelevens niveau og genre.

Skolen på Sønderager sørger for at eleven bliver overflyttet fra den nuværende skole.

Det er forældrenes ansvar at melde eleven ud af nuværende skole så snart man har fået besked om optagelse.

Skolen på Sønderager holder opstartssamtaler med hver elev i foråret inden skolestart. Skolen på Sønderager indkalder til denne samtale.

I juni måned er der 2 møder: Et velkomstmøde i den nye klasse på Skolen på Sønderager samt informationsmøde for nye elever og forældre på Den Jyske Sangskole

 

Vigtige datoer til optagelse til skoleåret 2020/21

 

Onsdag d. 6. november 2019 kl. 16-18

Informationsmøde om talentklasserne for ansøgere og deres forældre på Skolen på Sønderager.

Kl. 16-17 Information til de musiske ansøgere

Kl. 17-18 Fælles information for alle ansøgere (Idræt og musik eller drama)

(Kl. 18-19 Information til idræts-ansøgerne)

 

31. januar 2020 - ansøgningsfrist

Du afleverer din ansøgning.

Ansøgningsskema finder du til højre her på siden. (eller beskrivelse af hvo til folderen)

 

Sidst i februar ?

Optagelsesprøver

 

I marts

Du får besked, om du har bestået optagelsesprøven, og kommende elever bliver indkaldt til en individuel samtale på Skolen på Sønderager.

Kom og prøv det selv!

Vil du gerne se hvordan vi arbejder, er du velkommen til at komme på besøg og overvære eller deltage i vores morgenundervisning. Kontakt projektleder Laura Flensted-Jensen på 30 57 30 41 eller laura@denjyskesangskole.dk og lav en aftale.

”Alle erfaringer viser, at når talenter får sat struktur på deres hverdag med hensyn til skoleliv, talentliv og fritidsliv samtidig med, at de kommer i et socialt miljø blandt ligestillede, så opnår de bedre resultater både indenfor deres talent og rent skolemæssigt. I skoleregi arbejdes der med at opøve egenskaber som at gøre sig umage, være vedholdende og turde lave fejl, fordi det er egenskaber, der er værdifulde for udviklingen at talentet.”

Dorte Østergaard Lorentzen, skoleleder

For mere information kontakt:

Projektleder Laura Flensted-Jensen, laura@denjyskesangskole.dk  30 57 30 41

Retningslinjer for optagelse og skolegang som musisk talentelev på Skolen på Sønderager

Hvad er forventningerne til Herning Musikskole, SPLYF, Team Teatret og Den Jyske Sangskole?

Institutionerne forpligter sig til at stille kvalificerede undervisere og faciliteter til rådighed.

Her ud over samarbejder institutionerne om en sammenhængende og struktureret hverdag til støtte for talenteleverne. Dette betyder at også evt. opmærksomhedspunkter vedr. f.eks. elevernes indsats eller trivsel vil blive delt mellem de relevante institutioner.

 

Hvad er forventningerne til talenteleverne?

Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv som musiker/kunstner.

Talentelever skal kunne arbejde selvstændigt samt i grupper i forhold til de planlagte forløb. Det er fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af det musikalske arbejde.

Det forventes af talentelverne, at de prioriter deres udvikling inden for det musiske højt, og det kan derfor være nødvendigt at fravælge andre meget tidskrævende fritidsinteresser eller større mængder erhvervsarbejde.

Der er ikke fritagelse for undervisning ved f.eks. forkølelse eller skader. Relevante noder og instrumenter medbringes hver gang og der er mødepligt. Det er Musikskolen eller Sangskolens opgave at tilrettelægge individuelle forløb i forhold til et eventuelt længerevarende sygdomsperioder som påvirker elevens evne til at deltage i undervisningen.

Morgenundervisningen og andre fælles aktiviteter er skoletid og der kan derfor ikke accepteres gentagne afbud og fravær. Dette kan medføre forløbet med bekymringssamtale og dermed en risiko for at miste sin plads i talentklassen.

 

Hvad er forventninger til forældrene?

Det er en stor beslutning at søge optagelse i talentklassen. Sangskolen og Musikskolens forventer, at forældre før ansøgning drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved en optagelse. Det er meget vigtigt, at det unge menneske er godt forberedt og ved hvad det går ind til. At søge optagelse er en beslutning som får stor indflydelse på hverdagen.

Forældrene skal være lige så seriøst indstillet overfor talentklassen som eleven er.

Forældrene skal støtte til barnet, når der helt naturligt kan komme perioder med mindre gejst overfor det musiske. Her er forventninger ikke anderledes end det vil være fra skolens side.

Det kan ikke forventes at al øvning kan ske på musikskolen eller sangskolen. Dette indebærer, at det forventes at talentelever har et klaver til rådighed for øvning i hjemmet eller har en fast aftale f.eks. med en skole om af kunne øve der.

Talentklasserne henholder sig til det frie skolevalg, som indebær at man modtager sin undervisning uden for det lokale skoledistrikt. Dette er omkostningsfrit for forældrene som dog har pligt for at sørge for transport til den valgte skole (Skolen på Sønderager), samt der hvor morgenundervisningen afholdes (Herning musikskole og Den Jysk Sangskole). Der ydes ikke offentligt tilskud til denne transport.

 

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav til de musikalske aktiviteter.

Det er projektlederen og den relevante institutions afgørelse om eleven kan fortsætte i talentklassen, såfremt krav og forventninger ikke bliver indfriet. Herunder mødepligt til de musikalske aktiviteter og forventning om engageret deltagelse. Institutionerne anerkender at personlige og sociale forhold kan spille ind i forhold til elevens evne til at deltage engageret i undervisningen, men omvendt betragtes evnen til at håndtere sådanne udfordringer, f.eks. gennem dialog med lærere, dirigenter og andre resursepersoner som en del af elevens evne til at håndtere sit talent.

Overholdes krav og forventninger ikke, vil forløbet være:

 1. Den institution som er berørt af fraværet (Herning Musikskole, SPLYF, Team Teatret eller Den Jyske Sangskole) afholder ”bekymringssamtale 1” med eleven. Projektlederen orienteres. Under samtalen vil den pågældende få en forklaring og anvisninger til forbedringer for at kunne fortsætte i talentklassen.
  Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer.
 1. Udvises der ikke forbedringer, vil der blive indkaldt til ”bekymringssamtale 2” med eleven og dennes forældre. Projektlederen og skolen inddrages.
  Der gives igen 14 dage til forbedringer.
 1. Hvis der stadig ikke er sket en ændring indkaldes til ”bekymringssamtale 3”. Elev, klub, forældre og skolens øverste leder deltager.
  Eleven har nu 14 dage til markante forbedringer og i modsat fald fratages pladsen og eleven og dennes forældre må nu i henhold til reglerne om frit skolevalg vælge, hvor eleven skal flyttes hen.

 

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav til skolegangen.

Det er skolens afgørelse om eleven kan fortsætte i talentklasse, såfremt krav og forventninger ikke indfries.

Forløbet vil være:

 1. Klasselæreren afholder en ”bekymringssamtale 1” med eleven. Under samtalen vil eleven få en forklaring samt anvisninger til forbedringer. Projektleder, klub og hjem orienteres.
  I de efterfølgende 14 dage, arbejdes der målrettet på at hjælpe eleven til at nå de aftalte mål.
 1. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til ”bekymringssamtale 2” med eleven og dennes forældre. Klubben og projektlederen inddrages.
  Der gives igen 14 dage til forbedringer.
 1. Hvis der stadig ikke er sket en ændring indkaldes til ”bekymringssamtale 3” Klub, projektleder, forældre og skolens øverste leder deltager. Eleven har nu 14 dage til markante forbedringer og i modsat fald fratages pladsen og eleven og dennes forældre må nu i henhold til reglerne om frit skolevalg vælge, hvor eleven skal flyttes hen. Herning musikskolen, SPLY, Team Teatret og Den Jyske Sangskole modtager alle skrivelser på lige fod med forældrene.

Link til ansøgningsskema

Alle erfaringer viser, at når talenter får sat struktur på deres hverdag med hensyn til skoleliv, talentliv og fritidsliv samtidig med, at de kommer i et socialt miljø blandt ligestillede, så opnår de bedre resultater både indenfor deres talent og rent skolemæssigt. I skoleregi arbejdes der med at opøve egenskaber som at gøre sig umage, være vedholdende og turde lave fejl, fordi det er egenskaber, der er værdifulde for udviklingen at talentet.”

Dorte Østergaard Lorentzen, skoleleder.

For mere information kontakt:

Projektleder, Laura Flensted-Jensen,
på Den Jyske Sangskole: 30 57 30 41

Herning musikskole: 97 12 98 11

Talentkoordinator, Jesper Skånstrøm,
på Skolen på Sønderager: 21 44 66 04

Skoleleder, Dorte Østergaard Lorentzen,
Brændgårdsskolen: 96 28 79 02